پارک‌های علم و فناوري، مراکز رشد و توسعه اقتصادی استان کردستان، کنگره منطقه‌اي راهکارهاي توسعه اقتصادي استان کردستان


تاریخ: 84

مکان ارائه : سنندج

ارائه کننده : فرزانه نادری