ساختار سازمانی

با توجه به سال‌ها تجربه در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هايي كه در راستاي موضوع فعاليت شركت بوده است، ساختار سازماني زير در حال حاضر در اين شركت جاري است كه هم توانايي اجراي امور ستادي سازمان را فراهم نموده و هم این که قابليت مديريت و اجراي پروژه‌هاي متعدد را به صورت موازي مهیا ساخته است. در اين ساختار متناسب با هر پروژه نيز، زیر ساختار مرتبط در ابتداي پروژه و با مشاركت مديران شركت تعريف و با مسؤوليت مدير پروژه و مدیرعامل اجرا می‌گردد.

sakhtar