برنامه‌هاي بلند مدت 5 ساله

tik ايجاد دفاتر نمايندگي شركت در 10 استان كشور؛

tik ارايه خدمات براي بيش از 100 مشتري كوچك و متوسط و 50 مشتري بزرگ؛

tik فعالیت در 5 استان غرب کشور در حوزه بازرسی و نمونه‌‌برداری از واحدهای تولیدی و سطح بازار؛

tik استقرار سيستم مديريت دانش بر پايه نرم‌افزارهاي روز دنيا؛

tik عقد قرارداد و تفاهم نامه همكاري استراتژيك با حداقل سه شركت ارايه دهنده خدمات مديريت و فناوري اطلاعات به منظور توسعه سبد محصولات و خدمات شركت؛

tik حفظ و ارتقاي مديران و پرسنل شركت؛

tik حضور سالانه در نمايشگاه‌هاي داخل و خارج كشور به صورت بازديد‌كننده و برپايي غرفه.

برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت - 2 ساله

tik تداوم ارتباط با شركت نوسازي صنايع ايران، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران، سازمان صنايع كوچك، شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و همكاري با آنان به عنوان مشاور منتخب جهت ارايه خدمات مشاوره اعتباري، سرمايه‌گذاري و بازرسی؛

tik حضور مستمر در برنامه و همايش‌هاي كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري و ساير نمايشگاه‌ها و همايش‌هاي علمي مرتبط در سطح كشور ؛

tik عقد قرارداد و تفاهم نامه همكاري با حداقل دو شركت ارايه دهنده خدمات مديريت و فناوري اطلاعات؛ به منظور توسعه سبد محصولات و خدمات شركت؛

tik جذب منابع مالي براي توسعه فعاليت‌هاي شركت؛

tik ايجاد دفاتر نمايندگي در 3 استان كشور و تقويت دفتر مركزي؛

tik جذب افراد متخصص و كارآزموده؛

tik تكميل نرم‌افزارهاي مورد نياز شركت و آموزش پرسنل براي استفاده بهينه از فناوري اطلاعات.