نقش مديريت روستايي در توسعه روستایی با بهره‌گيري از خدمات مالي خرد (ارايه مدل و مطالعه موردي استان كردستان)، همايش ملي توسعه روستايي ايران


تاریخ: 87

مکان ارائه : تهران

ارائه کننده : فرزانه نادری