طراحي داي و بررسي پارامترهاي مؤثر در فرآيند آغشته‌سازي پلي پروپيلن و الياف پيوسته شيشه،‌ كنگره بين‌المللي مهندسي شيمي ايران


تاریخ: 76

مکان ارائه : -

ارائه کننده : زاهد احمدی