کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه با عنوان آنالیز دلایل تأخیرات در پروژه‌های پتروشیمی


تاریخ: 88

مکان ارائه : تهران

ارائه کننده : فرزانه نادری