شماره: 8057-11

نمادهاي گرافيكي دياگرامها قسمت یازدهم : وسایل انتقال حرارت و موتورهای حرارتی


English Title : Graphical symbols for diagrams Part 11: Devices for heat transfer and heat engines