شماره: 10237-3

پلاستیک‌ها- تعیین خاکستر – استات سلولز نرم شده


English Title : Plastics - Determination of ash – Part 3: Unplasticized cellulose acetate