شماره: 8676

پلاستیک و فرآورده‌های پلاستیکی – مقررات عمومی بازیافت و نشانه گذاری


English Title : Plastic and plastic products – Generic identification of recycling and marking