شماره: 7249

لاستيك ولكانيده يا گرمانرم – تعيين استحكام پارگي– روش آزمون


English Title : Rubber , vulcanized or thermoplastic – Determination of tear strength