شماره: 764

لاستيک ولکانيزه يا ترموپلاستيک تعيين خواص تنش کرنش کششی ـ روش آزمون


English Title : Rubber- Tensile properties