عملكرد پليمرها به عنوان عايق حرارتي جديد ساختمان، همايش بهينه‌سازي مصرف انرژي


تاریخ: 79

مکان ارائه : -

ارائه کننده : زاهد احمدی