«هوش مصنوعي»، مجله فرآيند انجمن علمي مهندسي صنايع دانشگاه كردستان، شماره اول


تاریخ: 79

مکان ارائه : -

ارائه کننده : فرزانه نادری