تعيين موضوع فعاليت‌ پارك‌ها و مراكز رشد- ارايه مدل و مطالعه موردي استان كردستان»، دومين همايش پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري ايران، پارك علم و فناوري خراسان


تاریخ: 83

مکان ارائه : مشهد

ارائه کننده : فرزانه نادری