کارآفرینی دیجیتال در روستاها (بررسی چارچوب و ارایه مدل)،‌ همايش ملي توسعه روستايي ايران


تاریخ: 87

مکان ارائه : تهران

ارائه کننده : فرزانه نادری