نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در بهينه‌سازي مديريت يكپارچه زنجیره عرضه فرآورده‌های نفتی، کنفرانس ملی تأمین، نگهداشت و توزیع فرآوردهای نفتی


تاریخ: 88

مکان ارائه : تهران

ارائه کننده : فرزانه نادری