شماره: 10236-1

پلاستیک‌ها رزین اپوکسی – تعیین محتوای کلر- کلر معدنی


English Title : Plastics- Epoxy resins – Determination of chlorine content – Part 1: Inorganic chlorine