شماره: 10236-2

پلاستیک‌ها رزین اپوکسی – تعیین محتوای کلر- کلر صابونی شدن


English Title : Plastics- Epoxy resins – Determination of chlorine content – Part 2: easily saponifiable chlorine