شماره: 10236-3

پلاستیک‌ها رزین اپوکسی – تعیین محتوای کلر- کلر کل


English Title : Plastics- Epoxy resins – Determination of chlorine content – Part 3: Total chlorine