شماره: 11227-1

کیفیت آب – ارزیابی زیست تخریب پذیری هوازی ترکیبات آلی در غلظت های پایین قسمت اول: روش نا پیوسته در ارلن گردان برروی آب سطحی یا سوسپانسیونی از آب سطحی و ته نشست


English Title : Water quality- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentration - Part 1:Shake-flask batch test with surface water or surface water/sediment uspensions