شماره: 11227-2

کیفیت آب – ارزیابی زیست تخریب پذیری هوازی ترکیبات آلی در غلظت های پایین قسمت دوم: مدل رودخانه پیوسته با توده زیستی اضافه شده


English Title : Water quality- Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds at low concentration- Part 2: Continuous flow river model with attached biomass