شماره: 11439

پلاستيك‌ها – لوله‌هاي پلاستيكي گرمانرم – تعيين نسبت خزش – روش آزمون


English Title : Plastic- Thermoplastics pipes - Determination of creep ratio– Test method