شماره: 13737-12

مواد و محصولات در تماس با مواد غذایی – پلاستیک ها – قسمت 12 : مهاجرت کلی در دمای پایین - روش ازمون


English Title : Materials and articles in contact with foodstuffs . Plastics - part 12: Overall migration at low temperatures - Test method