مشارکت و همکاري با سازمان‌هاي توليدي، خدماتي و بنگاه‌هاي اقتصادي جهت

توانمندسازی آن‌ها برای ارايه خدمات و محصولات با كيفيت بالاتر و همراهي با آن‌ها از

زمان ايجاد تا توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي.